sprogpakken

 
 
 
Language Package Arabisk Engelsk Polsk Rumænsk Somali Thailandsk Tyrkisk Urdu Vietnamesisk
For pædagoger - 4-dageskursus $randomimages = ""; //here we print echo "$randomimages"; } getRandomImg(1,56,"../img/banner/") ?>
 

ĐÁNH GIÁ NGÔN NGỮ

Đánh giá ngôn ngữ, đây  là một yêu cầu tự nhiên mà bạn có thể tham gia cả trước và sau khi đánh giá được thực hiện. Nếu nhân viên giáo dục cho rằng,  phải đánh giá ngôn ngữ cũa trẻ em, thì bạn có nhiệm vụ để nhân viên thực hiện việc đánh giá ngôn ngữ của con quý vị. Sau khi đánh giá ngôn ngữ, bạn sẽ nhận  kết quả, và bạn cùng với nhân viên giáo dục  tìm ra cách tốt nhất để hỗ trợ ngôn ngữ của con qúy vị

Có thể là bạn đọc sách ở nhà,  phù hợp với chủ đề đang làm việc với nhà trẻ, hoặc  có thể  tập trung vào phương thức hỗ trợ ngôn ngữ như đề cập ở trên. Cũng có thể là bạn  nhận được một danh sách các từ vựng được lựa chọn, để con em của quý vị phải làm quen với  các hoạt động diễn ra ở nhà trẻ.

 

 

Text ĐÁNH GIÁ NGÔN NGỮ - VISUAL TEXT