sprogpakken

 
 
 
Language Package Arabisk Engelsk Polsk Rumænsk Somali Thailandsk Tyrkisk Urdu Vietnamesisk
For pædagoger - 4-dageskursus $randomimages = ""; //here we print echo "$randomimages"; } getRandomImg(1,56,"../img/banner/") ?>
 

NÓI CHUYỆN MỔI NGÀY

Các cuộc hội thoại hàng ngày là một điểm khởi đầu cần thiết để làm việc với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em. ?i?u quan tr?ng là các cuộc đàm phán luôn luôn dựa trên các kỹ năng hiện tại của mỗi đứa trẻ và mổi hình thức khác nhau. Cuộc hội thoại được tổ chức và cấu trúc, vì vậy nó có thể đáp ứng nhu cầu và trình độ của mỗi đứa trẻ.

Khi ngôn ngữ được cung cấp, hỗ trợ tham gia trong m?i tình huống giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, có thể  xảy ra trong trong lúc chơi, trong bữa ăn hoặc kết nối với bất kỳ hoạt động khác, kích thích các kỹ năng ngôn ngữ của trẻ con, bằng cách liên tục  chú ý đến, như thế nào để nói chuyện với trẻ em và như thế nào trẻ em  nói chuyện với nhau, để  tạo ra một n?n tảng vững chắc cho một môi trư?ng kích thích ngôn ngữ

Trong Nhóm ngôn ngữ có xác định một số chiến thuật v? ngôn ngữ, trong nhi?u hình thức khác nhau hỗ trợ và kích thích sự phát triển ngôn ngữ. Các chiến thuật có thể được tích hợp trong tất cả các cuộc hội thoại, là một phần của hoạt động hàng ngày và công việc, là một nguồn cảm hứng trong mối quan hệ cũa từng cha mẹ .

Hỗ trợ các chiến thuật ngôn ngữ trong nhóm ngôn ngữ là:

1.  Thực hiện theo sở thích của trẻ em
2.  Sử dụng câu h?i mở
3.  Ch? cho phản ứng của  trẻ em
4.  Giải thích và mở rộng những gì trẻ con nói
5.  Giúp trẻ con để diển tả bằng l?i
6.  Giải thích từ ngữ mà trẻ con chưa nhận  biết
7.  Liên quan đến cái gì trẻ em biết
8.  Sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ mà trẻ con đã có
9.  Không nên chỉ lỗi của đứa trẻ trực tiếp
10. Chơi với ngôn ngữ, khi có cơ hội.

 

 

Text

TRẺ EM HỌC NGÔN NGỮ TỪ CHA ME - TEXT

Text

?ÀM THOẠI TRONG ?ỜI S?NG HÀNG NGÀY (HỖ TRỢ CHIẾN THUẬT NGÔN NGỮ) - VISUAL TEXT

film
Film

Thực hiện theo sở thích của trẻ em

Film

Sử dụng câu h?i mở

Film Ch? cho phản ứng của trẻ em
Film

Giải thích và mở rộng những gì trẻ con nói

Film

Giải thích và mở rộng những gì trẻ con nói

Film

Giải thích từ ngữ mà trẻ con chưa nhận biết

Film

Liên quan đến cái gì trẻ em biết

Film Sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ mà trẻ con đã có
Film

Không nên chỉ lỗi của đứa trẻ trực tiếp

Film

Chơi với ngôn ngữ, khi có thể

Film

?ỌC ??I THOẠI