sprogpakken

 
 
 
Language Package Arabisk Engelsk Polsk Rumænsk Somali Thailandsk Tyrkisk Urdu Vietnamesisk
For pædagoger - 4-dageskursus $randomimages = ""; //here we print echo "$randomimages"; } getRandomImg(1,56,"../img/banner/") ?>
 

?ỌC ??I THOẠI

Theo như phong tục, thay vì đ?c lớn, trẻ em chỉ lắng nghe, thì đ?c đối thoại có nghĩa, ngư?i lớn đ?c với một  phương thức  tạo ra ngôn ngữ tương tác với trẻ em. Bằng cách đặt câu h?i và các trẻ em tham gia trong việc đ?c, trẻ em được thử thách, kết quả là các trẻ em phát triển kỹ năng ngôn ngữ hơn.

??c đối thoại  được chia thành ba phần trước khi đ?c, khi đ?c và sau khi đ?c:

Trước khi đ?c

  • ??c cuốn sách trước khi bạn đ?c với con của quý vị, nhận được một ý tưởng v? những gì bạn muốn nói  và h?i v? câu chuyện, khi bạn đ?c cùng với trẻ con.
  • Nên đưa cách đ?c sách, làm cho thanh thản và đặc biệt.
  • Giới thiệu cuốn sách đ?c cho trẻ con : chỉ dẩn phía trước và bìa sau, và  kể cho trẻ con biết, v? ngư?i đã viết  và vẽ  những hình ảnh cuốn sách đó.
  • ?ặt câu h?i cho trẻ con v? hình dạng của cuốn sách.
    Chẳng hạn cho trẻ con  cầm trong tay một vật nh? mà có một ý nghĩa đặc biệt trong câu chuyện

Khi đ?c

  • Luôn luôn cho trẽ con, có được cơ hội đặt câu h?i  trong lúc đ?c. Khi  trẻ con  đặt câu h?i, thì nên dừng lại và trả l?i.
  • Chú ý  sự tò mò của trẻ con, nên tạo ra sự khắn khiết, Gợi ý tò mò ưa thích cũa trẻ con, và lắng nghe câu trả l?i của trẻ con . ?ưa  trẻ con vào câu chuyện mà bạn đang kể chuyện.
  • Khi đ?c lại, hiển thị cuốn sách và khiến khích tạo cơ hội cho trẻ con tự kể lại câu chuyện, mà nó nhớ được, ví dụ như hình ảnh. ?ưa thêm từ vựng mới, để con cũa quý vị nhận thêm kiến thức.

Sau khi đ?c

  • Trò chuyện v? nội dung ngay  sau khi đ?c xong cuốn sách. Sử dụng các từ mới  trong cuốn sách -nghe nhi?u lần v? những từ trong cuốn sách, có cơ hội lớn, trẻ con sẽ nhớ nhi?u  từ ngữ, sau đó con cái cũa quý ví sẽ sử dụng.

Text ?ỌC ??I THOẠI - VISUAL TEXT
Film

?ỌC ??I THOẠI