sprogpakken

 
 
 
Om sprogpakken For pædagoger - 4-dages kursus For nøglepersoner - 6-dages kursus For forældre
For pædagoger - 4-dageskursus
 

Sprogpakkens 4-dages kursus

Målgruppe
Sprogpakkens 4-dages kursus er rettet mod det pædagogiske personale i daginstitutioner.

Opbygning
Kurset består af 2 x 2 kursusdage med en mellemliggende praksisperiode, hvor dele af kurset afprøves.

Overordnet mål
Det er kursets overordnede mål at styrke børns sprogtilegnelse via praksis der gør en forskel.

Kursets læringsmål
Det er målet med kurset, at det pædagogiske personale i dagtilbud får

 • en bedre teoretisk forståelse af sprogtilegnelse og sprogudvikling
 • øget opmærksomhed på egen praksis
 • ændret rutiner så interaktioner med børn forberedes kvantitativt og kvalitativt
 • taget nye metoder til vejledning af forældre i sprogarbejdet i brug
 • højnet det faglige niveau
 • metoder til en bedre og mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse af sprogarbejdet i dagtilbuddet

Grundantagelse
Kurset bygger på den grundantagelse, at børn primært lærer sprog fra voksne via implicitte og eksplicitte læringsstrategier. Derfor er det vigtigt at

 • tilrettelægge hverdagen, så det enkelte barn får lejlighed til at lytte til og bruge sproget ofte, hvilket især understøtter de talesproglige kompetencer
 • tage målrettede metoder i brug, der både understøtter talesproglige kompetencer og læse- og skriveforudsætninger og sikrer at børn med særlige behov nås.

Kurset har fokus på

 • Egen praksis - den sproglige rollemodel
 • Sprogtilegnelse (teorier og milepæle)
 • Sprogvurdering 
 • Understøttende sprogstrategier
 • Samtaler i hverdagen
 • Dialogisk læsning,
 • Struktureret (tematisk) sprogarbejde
 • Fokuserede behov
 • Forældrevejledning
 • Kollegialt samarbejde

Kursusplan

Sprogpakken: 4-dagskursus - kursusplan

(se figur i stor)

Baggrund for kurset
Kurset og kursusmaterialer er udviklet af sprogpakkens udviklingsgruppe, som består af repræsentanter for professionshøjskolerne UCC, VIA og UCL. Kursusindhold og -materialer er baseret på den nyeste forsknings- og praksisviden og udviklet på grundlag af en forskningsoversigt og en praksisundersøgelse, som er udarbejdet af Center for Børnesprog ved SDU.

Forskningsoversigten havde til formål at undersøge:

 • hvilke sproglige, adfærdsmæssige eller andre tegn og indikatorer, der i særlig grad er velegnede til at udpege børn med behov for en særlig sproglig indsats og som derfor skal sprogvurderes?
 • hvilke metoder (inkl. redskaber), strategier og aktiviteter der er mest effektive i forhold til at udvikle og understøtte børns sprog hos både sprogligt velfungerende børn og børn med sproglige problemer både i dagtilbuddet og i hjemmet?
 • hvordan forældre bedst kan inddrages i sprogarbejdet?
 • hvilke former for efteruddannelse af pædagogisk personale, der har haft dokumenteret positiv effekt på børns sprog?

Kursets didaktiske koncept
Kurset er tilrettelagt, så det understøtter praksisnær og interaktiv læring, der skal sikre en varig effekt på praksis efter kursets ophør. Dette sikres yderligere igennem en e-læringsplatform, hvor alle sprogpakkens materialer vil være tilgængelig efter kursets ophør. Kurset er bygget op omkring få og klare læringsmål, der er relateret til instruktive strategier, der kan anvendes i den daglige praksis både i forhold til børn med almindelig sproglig udvikling og i forhold til børn med fokuserede behov. Læringsmålene opnås gennem en introduktion til målrettet teoretisk viden, anvisninger på konkrete handlinger i praksis og igennem refleksion over egen praksis.

Web Folder om Sprogpakken
PDF Folder om Sprogpakken
Kursusplan Kursusplan for 4-dages kursus
Oversigt Materialeoversigt
(4-dages kursus)