sprogpakken

 
 
 
Om sprogpakken For pædagoger - 4-dages kursus For nøglepersoner - 6-dages kursus For forældre
For pædagoger - 4-dageskursus
 

Sprogvurdering

Pædagoger har altid interesseret sig for børns sprog og børns sproglige udvikling, men der
er i de seneste år kommet fornyet fokus på, hvor vigtig den tidlige sprogudvikling er. Det har vist sig, at det har stor betydning for børns senere sproglige udvikling og senere udvikling af læse- og skrivefærdigheder, at der tidligt er fokus på deres sproglige kompetencer. Dette er ikke mindst væsentligt i forhold til børn, der er sprogligt forsinkede og som – hvis der ikke sættes ind i tide – risikerer at udvikle læse- og skrivevanskeligheder, som kan forfølge dem gennem hele deres skolegang og gøre det vanskeligt for dem at gennemføre en uddannelse. Især i forhold til denne børnegruppe er det afgørende tidligt at arbejde fokuseret med sprog.

Erkendelsen af nødvendigheden af en tidlig indsats har også fra politisk hold ført til et stærkt øget fokus på børns sproglige færdigheder allerede i børnehaven og i 2007 blev det med dagtilbudsloven gjort obligatorisk for de danske kommuner at tilbyde alle 3-årige børn en sprogscreening (kaldet sprogvurdering) og efterfølgende sprogunderstøttende aktiviteter. Til dette formål blev Sprogvurderingsmateriale til 3-årige udviklet på foranledning af det tidligere Ministerium for Familie- og forbrugeranliggender og stillet gratis til rådighed for kommunerne. Sprogvurderingen af alle børn gav pædagogerne et godt udgangspunkt for at finde de børn, der havde behov for en særlig sprogunderstøttende indsats for at udvikle sproget alderssvarende.

I 2010 blev dagtilbudsloven ændret, således at børn i børnehaven kun skal sprogvurderes, hvis de formodes at have behov for sprogstimulering, mens alle børn i børnehaveklassen skal sprogvurderes. Dette betyder i praksis, at pædagogerne skal identificere de børn, der skal sprogvurderes, og det stiller i realiteten pædagogerne overfor store udfordringer. Det kan nemlig være svært at finde de børn, der har særligt behov for støtte, da det er vanskeligt at finde sikre indikatorer på, at et barn har behov for ekstra støtte til udvikling af sine sproglige færdigheder. Af den grund har man søgt at finde frem til en række såkaldte risikofaktorer som, hvis de er til stede hos barnet, kan give pædagogerne en formodning om, at barnet vil udvikle sprogproblemer og derfor skal sprogvurderes. I forbindelse med Sprogpakken er der identificeret seks risikofaktorer, der kan have indflydelse på udviklingen af sprogproblemer.

Uanset om det er alle børn, eller kun de børn, der formodes at have sprogproblemer, der
sprogvurderes, er det imidlertid nødvendigt, at det sprogvurderingsmateriale der anvendes
i vurderingen er egnet til formålet. I forbindelse med revisionen af dagtilbudsloven er der udviklet et nyt sprogvurderingsmateriale: Socialministeriets Sprogvurdering af børn i 3-årsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen. Materialet er en videreudvikling af det Sprogvurderingsmateriale til 3-årige, som 85 % af dagtilbud i dag anvender som sprogvurderingsmateriale. Det nye sprogvurderingsmateriale måler - som navnet siger - børns sproglige udvikling på forskellige alderstrin og vurderer det enkelte barns sproglige udvikling fra det tredje år til barnet går i børnehaveklasse. Materialet kan anvendes til både et- og tosprogede børn.

 

 

 

 

Tekst Sprogvurdering (inkl. risikofaktorer)
– Tekst
Tekst mangler Sprogvurdering (inkl. risikofaktorer) – Dias
Visuel tekst Sprogvurdering
– Visuel tekst
Visuel tekst Sprogvurdering (Handleark)
– Visuel tekst
film
Film Sproglige kompetencer
– Produktivt talesprog og kommunikative kompetencer
Film Sproglige kompetencer
– Receptivt talesprog
Film Sproglige kompetencer – Lydlig opmærksomhed
Film Sproglige kompetencer
– Fire sproglige kompetencer
Videovejledninger til sprogvurderingsmateriale
Oversigt over film sprogvurdering af børn i treårsalderen
Oversigt over film sprogvurdering af børn inden skolestart
Oversigt over film sprogvurdering af børn i BH-klassen
– Gruppetest
Oversigt over film sprogvurdering af børn i BH-klassen
– individuel test

 

Mere om Emnet
For nøglepersoner For Nøglepersoner
For forældre Forforældre