sprogpakken

 
 
 
Om sprogpakken For pædagoger - 4-dages kursus For nøglepersoner - 6-dages kursus For forældre
For pædagoger - 4-dageskursus
 

Dialogisk læsning

I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig interaktion fra barnets side under læsningen. Ved at engagere barnet sprogligt under læsningen bliver barnet udfordret mere rent intellektuelt, hvilket resulterer i bedre sprogfærdigheder samtidig med at metoden stimulerer barnets abstrakte tænkning. Dialogisk læsning kan anvendes målrettet til at understøtte specifikke kompetencer som at øge (det ekspressive og receptive) ordforråd og narrative kompetencer, ligesom den dialogiske læsning kan anvendes mere generelt som udgangspunkt for gode samtaler.

Dialogisk læsning er en enkel og effektiv metode til at understøtte børns tilegnelse af talesproglige kompetencer, der nemt kan tilpasses de øvrige pædagogiske tiltag i dagtilbuddet. At dialogisk læsning også har vist sig at have en effekt på børn med sproglige udfordringer betyder, at disse børn kan støttes igennem en aktivitet, som af de fleste børn opleves som naturlig, engagerende og sjov. Brugen af dialogisk læsning med inddragelse af de understøttende sprogstrategier er en metode som lægger op til en fælles aktivitet, der tager udgangspunkt i det enkelte barns særlige sproglige forudsætninger, når pædagogen er bevidst om, hvordan hun støtter hvert enkelt barn igennem den måde hun selv bruger sproget på. At dialogisk læsning også kan benyttes af forældrene gør metoden særlig anvendelig.

En model for dialogisk læsning

Den dialogiske læsning består, som ordet angiver, af to aktiviteter: dialog og læsning. Metoden bygger i sin oprindelige form på tre overordnede strategier, som kan bruges under hele læseforløbet:

 • Brug teknikker der opmuntrer barnet under oplæsningen (stil spørgsmål til barnet)
 • Giv maksimal informativ feedback under læsningen (fortolk og udvid det barnet siger)
 • Giv støtte der passer til barnets nærmeste udviklingszone

Når disse strategier omsættes til pædagogisk praksis, kan de se sådan ud:
Før læsningen

 • Læs bogen før du læser den med børnene. Dan dig et billede af, hvad du vil tale om og spørge ind til i historien.
 • Gør læsningen til noget trygt og særligt.
 • Præsentér bogen for børnene: Tal om forsiden og bagsiden: Hvad mon bogen handler om? Hvad mon der står uden på bogen? Fortæl, hvem der har skrevet og tegnet bogen.
 • Stil åbnende spørgsmål til barnet om bogens udseende.
 • Lad evt. børnene sidde med en lille genstand som har en særlig betydning i historien.

Under læsningen

 • Lyt til barnet og vær åben for spørgsmål undervejs. Når børnene stiller spørgsmål, så stop op og tal med dem om mulige svar.
 • Følg børnenes nysgerrighed, vær nærværende, spørg ind til deres interesse og vent på deres svar. Lyt til svarene og inddrag dem så vidt muligt i samtalen
 • Gør børnene til medfortællere.
 • Ved genlæsning: opfordr børnene til at fortælle det, de kan huske, fx ud fra billederne. Hjælp børnene til at sætte ord på fortællingen, hvis de ikke kan huske de rette ord og vendinger. Forklar de ord børnene ikke kender i forvejen og tilføj gerne ny viden.

Efter læsningen

 • Snak med barnet om indholdet også efter at bogen er lukket. Brug de nye ord, som bogen indeholder - jo flere gange børnene hører ordene, jo større sandsynlighed er der for, at de husker dem og selv vil anvende dem.

Under hele forløbet er det vigtigt, at samtalen bruges aktivt og at børnene kommer til orde. Der bygges videre på fortællingens forløb med genfortælling, forskellige former for samtale eller måske med dramatisering af bogens handling.

Dias Dialogisk læsning
– Dias
Tekst Dialogisk læsning
– Tekst
Visuel tekst Dialogisk læsning
– Visuel tekst

Film Dialogisk læsning
– Hvordan?

 

Mere om Emnet
For Nøglepersoner
Forforældre